21 augusti 2018

 
                                      ARKIV       KONTAKT       BLI MEDLEM       LÄNKSAMLING       LOGGA IN
 
 BOENDE       MAT & DRYCK       RESA & TRANSPORT       BÅTLIV       AKTIVITETER & SEVÄRT      HANDLA      PAKET

Tjust skärgård

SkärgårdsportenNYHETSARKIV


29 juli 2017

Vägsamfällighetens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2016-07-01 – 2017-06-30
Hasselö – Sladö Vägsamfällighetsförening

Styrelsen
Styrelsens ledamöter väljs av årsmötet med ett eller två års mandattid. Ordföranden tillsätts av årsmötet. Sekreterare, kassör och firmatecknare väljs inom styrelsen vid ett konstituerande möte. Under året har styrelsen bestått av:
Kjell Malmlöf ordförande
Lennart Lindén sekreterare
Johan Rindmyr kassör och firmatecknare
Andreas Johansson ledamot med ansvar för löpande underhåll
Bengt Vidvik ledamot med ansvar för löpande underhåll
Styrelsen har förutom konstituerande mötet haft fem ordinarie möten och dessutom haft löpande kontakter via mail och telefon.

Verksamheten
1. Byte av vägtrumma vid djurstallarna Slågaudden
2. Punktlagning av gropar, november
3. Sladdning av vägbanan, april
4. Nytt slitskikt till bron över Sladö sund
5. Bevattning med vägsalt inför långhelgerna maj/juni
6. Grusning av 2 km vägsträcka från rondellen Hasselö mot Sladö, juni
7. Saltning av hela vägnätet, juni
8. Slagning av vägrenar
9. Byte av träskoning och fender vid betongbryggan
10. Övrigt
a. Upprättande av digitalt arkiv för dokumentlagring och fakturauppföljning
b. Nya stadgar för samfällighetsförening antogs i augusti 2016 i ordinarie byastämma och en extra byastämma.
c. Nya stadgarna och beslutshandlingarna inskickade för registrering hos
Lantmäteriet
Under året har en utdebitering av 200 kr per andel gjorts. Samtidigt har det egna kapitalet minskats ned till 55 000 kr, vilket styrelsen bedömer vara en rimlig nivå för att upprätthålla nuvarande bidrag från stat och kommun. En fortsatt utdebitering av 200 kr per andel ger tillsammans med kommunala och statliga bidrag en budget på ca 130 000 kr. Denna nivå bedöms vara nödvändig för fortsatt grusning och saltning av vägnätet i den omfattning som gjorts under året.


Styrelsen för Hasselö – Sladö Vägsamfällighetsförening

  »  Till arkivet

Ansvarig utgivare: MELLANSKÄRGÅRDENS INTRESSEFÖRENING

 © Åsa Nilsson www.eyecraft.biz